افغانستان امروز

   
صفحه اصلي
اهداف اين وبلاگ
پست الكترونيك

فهرست وبلاگهاي افغاني


موضوعات گذشته:
3پيش نويس قانون اساسي جديد
3عكس شراب خوردن كرزي
3دوستي فهيم با روسها
3منافع متنوع در افغانستان
3تكرار حادثه!
3شيرهاي زيردست شغالها
3ثروتهاي تاراج رفته
3اصطلاعات مود روز!
3قرائتي مدرن از يك جنگسالار
3ممنوعيت فعاليت كمونيستها در افغانستان
3امريكا و دست نشانده هاي افغاني آن
3پايه هاي اصلي قدرت در افغانستان

افغانستان امروز


Afghanistan.RU

فعلاً در سايت نفر است

Friday, December 26, 2003
 


Thursday, December 25, 2003
 


Wednesday, December 24, 2003
 

 


Sunday, December 21, 2003
 


Saturday, December 20, 2003
 

 


Thursday, December 18, 2003
 


Wednesday, December 17, 2003
 

 

 

 

 

 


Tuesday, December 16, 2003
 


Monday, December 15, 2003
 


Sunday, December 14, 2003
 

 


Wednesday, December 10, 2003
 


Saturday, December 06, 2003
 


Wednesday, December 03, 2003