افغانستان امروز

   
صفحه اصلي
اهداف اين وبلاگ
پست الكترونيك

فهرست وبلاگهاي افغاني


موضوعات گذشته:
3پيش نويس قانون اساسي جديد
3عكس شراب خوردن كرزي
3دوستي فهيم با روسها
3منافع متنوع در افغانستان
3تكرار حادثه!
3شيرهاي زيردست شغالها
3ثروتهاي تاراج رفته
3اصطلاعات مود روز!
3قرائتي مدرن از يك جنگسالار
3ممنوعيت فعاليت كمونيستها در افغانستان
3امريكا و دست نشانده هاي افغاني آن
3پايه هاي اصلي قدرت در افغانستان

افغانستان امروز


Afghanistan.RU

فعلاً در سايت نفر است

Tuesday, November 30, 2004
 


Saturday, November 06, 2004
 


Thursday, November 04, 2004
 


Saturday, October 30, 2004
 


Friday, October 29, 2004
 


Friday, October 22, 2004
 


Sunday, September 12, 2004
 


Saturday, September 04, 2004
 


Monday, August 30, 2004
 


Monday, August 23, 2004